PDF Drukuj Email


Statut niepublicznej placówki oświatowej o nazwie:

„Pro-Sens”
 

§ 1

 1. Pro-Sens jest niepubliczną placówką oświatową. Jest to placówka szkoleniowa, prowadzona przez osobę fizyczną.

 2. Siedziba placówki znajduje się na ul. Zagrodowej 39 w Kończycach Małych.

 3. Szkolenia będą prowadzone na terenie szkół oraz placówek oświatowych i urzędów.

§ 2

Niepubliczna placówka oświatowa Pro-Sens prowadzona jest przez mgr Ireneusza Brachaczka.

§ 3

 1. Organem placówki jest jej właściciel, Ireneusz Brachaczek.

 2. Do jego zadań i obowiązków należy całokształt prac związanych z organizacją kursów tj. szukanie klientów, proponowanie oferty szkoleń, wynajmowanie wykładowców na czas przeprowadzenia modułów, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, dozór placówki.

§ 4

 1. Placówka prowadzi szkolenia o charakterze profilaktycznym ukierunkowane na różnego rodzaju zagrożenia, m.in. narkomanię, przemoc rówieśniczą, cyberprzestępczość i zagrożenia internetowe.

 2. Celem placówki jest poprawa świadomości uczestników szkoleń na temat powyżej wymienionych zagrożeń.

 3. Wykładowcy posiadają odpowiednie wykształcenie z zakresu prowadzonych szkoleń oraz mają odpowiednie przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

§ 5

 1. Wykładowcy Pro-Sens mają prawo do korzystania z wszystkich materiałów dydaktycznych (projektor multimedialny, laptop, ekran, prezentacje multimedialne, filmy, instrukcje,) będących w posiadaniu niepublicznej placówki oświatowej Pro-Sens.

 2. Uczestnicy szkolenia powinni przyjść na szkolenie punktualnie. Uiszczenie opłaty za szkolenie następuje po zakończonym kursie, przed wydaniem stosownych zaświadczeń. Niedokonanie w określonym wcześniej terminie wpłaty za szkolenie jest równoznaczne z niewydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

 3. Uczestnicy kursu jak i wykładowcy mają prawo do nieodpłatnego korzystania z wszelkich aktów prawnych znajdujących się na terenie placówki. Obowiązkiem wykładowców Pro-Sens jest realizowanie ustalonego programu w oparciu o prezentacje multimedialne. Wszyscy wykładowcy placówki zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia szkoleń.

 4. Od uczestników szkolenia wymagana jest stosowna postawa w czasie trwania szkolenia, która nie utrudniałaby wykładowcy prowadzenia szkoleń.

§ 6

Placówka Pro-Sens finansowana jest przez z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z puli zadań przeznaczonych na profilaktykę. Możliwe jest również finansowanie placówki przez uczestników szkoleń.

§ 7

 1. Placówka Pro-Sens ze względu na charakter szkoleń przyjmuje głównie osoby uczące się w różnego rodzaju szkołach. Ustala się z dyrekcją rodzaj szkolenia oraz liczbę ich uczestników, czas i miejsce szkolenia.

 2. Szkolenia głównie przeprowadzane są dla uczestników z tej samej jednostki. Jednak przy mniejszej ilości chętnych możliwe jest łączenie grup z różnych jednostek.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w statucie wymagają dla swej ważności pisemnego aneksu.

§ 9

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego statutu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o systemie oświaty.